Tài Sản Bảo Lãnh Giao Dịch

Giấy tờ có giá/ Tài sản bảo đảm/ Chuyển đổi tiền mặt ( Hàng ra Tiền )
Giấy tờ ghi giá
Việt Nam
Còn thời hạn
Cho thuê
Theo giá trị/ / Nghìn
Đối tác hợp tác/ Tái cơ cấu/ Sáp nhập ( M & A )
Tài sản bảo đảm/ Hợp đồng bảo vệ/ Khung pháp luật Việt Nam điều chỉnh.
Điều kiện chung

- Bảo lãnh giao dịch ( Lời nói bằng Vàng )

- Cho thuê tài sản bảo đảm giao dịch bên thứ ba.

- Chuyển tài sản thành lượng tiền mặt.

- Thuê mua tài sản/ tạm ứng tiền mặt phục vụ nhập khẩu

- Thực hiện lời hứa không chỉ là lời hứa.

- Cam kết thực tế hóa bằng tài sản.

- Nói ra, đi đôi với tài sản bảo đảm.

" Lời nói bằng Vàng hơn ngàn trang giấy "